Ocak 26, 2016

HİZMETLERİMİZ

MUHASEBE HİZMETLERİ

 • Defter Tutma
 • Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri
 • İhracat işlemleri ve KDV İadesi
 • Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi
 • Anonim, Limited ve Şahıs Şirketleri Kuruluş ve Tasfiye İşlemleri
 • SGK Bordrolama ve Sosyal Güvenlik İşlemleri
 • Mali Tablolar Analizi ve Yönetim Raporları

 

DENETİM HİZMETLERİ

 • Mali Tabloların Denetimi
 • İç Denetim
 • Vergi Mevzuatı Uyum Denetimi
 • Türk Ticaret Kanunu Uyum Denetimi
 • Kurumlar Vergisi Matrah Denetimi
 • TMS-UFRS Denetimi

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • Muhasebe sistemlerinin kurulması
 • Aylık, Üç aylık veya Yıllık Dönemler itibariyle faaliyet raporlarının hazırlanması
 • Vergi Uyuşmazlıklarının çözülmesi
 • Vergi ve Sosyal Güvenlik Dava Süreçleri
 • Yönetim Mali Danışmanlığı
 • Şirketleşme Süreçleri
 • Şirket Birleşmeleri, Devir ve Bölünme
 • Kurumsallaşma

 

DEVLET TEŞVİKLERİ SAĞLAMA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 

 • Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
 • Kalkınma Bakanlığı Hibe ve Teşvik uygulamaları
 • KOSGEB Hibe ve Teşvik destekleri
 • İş-Kur Destek ve bildirimleri
 • Sanayi Sicil Odası Kayıt ve Destekleri

 

 

İŞLEM BAZLI HİZMETLERİMİZ

*  Vergi ve  diğer mevzuata  uygun olarak, Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe hizmetinin verilmesi, ilgililere raporların sunulması.

*  Bilanço, gelir  tablosu, bildirgeler, beyannameler ile bildirimleri düzenlenerek  tahakkuklarının yapılması

*  İhracat işlemlerinin tamamlanarak KDV iade ve mahsup işlemlerinin yerine getirilmesi

* Muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.

*  Muhasebe uygulamaları danışmanlığı

*  İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalatılmak üzere hazırlanması

*  Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi.

*  İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması.

*  İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatlarının hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili tüm belgelerin hazırlanması.

*  SGK ve İş Mevzuatı danışmanlığı

*  KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, Tahakkuk Fişinin mükellefe sunulması.

*  Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

*  Her türlü şirket Ana sözleşmeleri hazırlamak, Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SGK ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.

*  Gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak.

*  SGK, İş, Vergi ve ilgili diğer mevzuat konusunda genel danışmanlık yapmak. Mükelleflerin zaman içinde karşılaşabilecekleri muhtemel risklere karşı erkenden uyarılmasını sağlamak.

*  Mükelleflerin ön muhasebe elemanlarını eğitmek, eğitim sonrası kontrolünü yaparak, ön muhasebenin kusursuz işleyişini sağlamak.

*  Mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlığı yapmak.

 

Mali Müşavirlik büromuz;

– Farklı ve kaliteli hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutma anlayışıyla hareket eder.

– Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde analiz eder ve yararlanabilecekleri hizmetleri sunar.

– Müşterilerinin beklentilerinin üzerinde kalitede hizmet sunabilmek için kendini sürekli yenileme eğitim ve geliştirme çabası içerisindedir.

– Müşterilerine sistemli bir şekilde hizmet sunabilmek için belli bir plan dahilinde hareket eder ve hizmet süreci içerisinde meydana gelebilecek müşteri talep değişikliklerine en kısa sürede adapte olabilme esnekliği gösterir.

– Hizmet sürecinde müşterileri ile sürekli iletişim halinde olan mali müşavirlik büromuz, tüm aşamalarda müşterilerini eksiksiz bir şekilde bilgilendirir ve sürecin en iyi şekilde sonuçlandırılabilmesi için danışmanlık verir. 

– Hızlı bir iletişim anlayışına sahip olan  büromuz mali mevzuattaki ve müşterilerinin faaliyet konularındaki gelişmeleri günü gününe müşterilerine ulaştırarak tedbir alabilmelerini ve faaliyetlerini yönlendirebilmelerini sağlar.

– Müşterilerinin mali mevzuat konusundaki sorularını yanıtlamaya yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirerek danışmanlık hizmeti verir.

– Hizmet sürecinde herhangi bir problemin vukuu bulması halinde sorunun çözümünü müşteri ile sağlanan mutabakat doğrultusunda neticelendirir.

Eğitimler Konusunda ise;

1- Şirket yöneticilerine, kurum içinde finansal tabloların okunması, değerlendirilmesi eğitimi: Uygulamalı olarak, şirketin, bilanço, gelir tabloları, nakit akım tabloları, fon akım tabloları, faaliyet tabloları şirket yöneticileri ile değerlendirilmekte, nasıl okunmaları gerektiğine ilişkin çalışmalar yapılmaktadır.

2- Yöneticilere; yönetim muhasebesi, maliyet muhasebesi, mali tablolar ve genel muhasebe konularında eğitimler organize edilmektedir.

3- Muhasebe çalışanlarına, ihtiyaç duydukları alanlarda gerekli eğitimleri verilmektedir.
4-Seminerler:  Muhtelif dernekler ve vakıflar aracılığı ile günün ihtiyacına göre seminerler verilmektedir.

Ayrıca, sektörel veya konuya özel mevzuat ve maliyet analizleri çalışmaları yapılmaktadır. Muhasebe sürecinin etkin ve verimli kullanımı için gerekli iyileştirmeler ve raporlama sistemleri kurulmaktadır.