KDV İadelerinde Özel Esaslar ve Kod Listeleri

Katma Değer Vergisi (KDV) iadelerinin usul ve esaslarını düzenleyen en önemli mevzuat 84 Seri No’lu KDV Genel Tebliği[1]’dir. Tebliğe göre KDV iade talepleri, “genel esaslar” ve “özel esaslar” olmak üzere iki yönteme göre yerine getirilmektedir. Genel esaslar iade taleplerinin normal prosüdürünü tanımlarken, özel esaslar; sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme veya kullanma fiili Daha fazla okuyunKDV İadelerinde Özel Esaslar ve Kod Listeleri[…]

DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI SEBEPLE DERHAL FESHİ

İşçi ve işverenin 4857 sayılı İş Kanununun 24. ve 25. Maddelerinde düzenlenen haklı nedenle derhal fesih hakkı ile iş sözleşmesinin sona erdirilmesinde haklı bir nedenin varlığı aranmaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 19. maddesine göre, işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, Daha fazla okuyunDEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI SEBEPLE DERHAL FESHİ[…]

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE “UZLAŞMA VE CEZALARDA İNDİRİM”

Mükellefler hangi vergi ve cezalar için uzlaşma hükümlerinden yararlanabilirler?   Tarhiyat Öncesi Uzlaşma; Tarhiyat öncesi uzlaşma  kapsamındaki vergi ve cezalar şunlardır: Vergi incelemeleri  sonucunda bulunan matrah veya matrah farkları üzerine salınacak vergi, resim ve  harçlar. Yukarıda belirtilen  vergi, resim ve harçlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezası,  usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları. Tarhiyat öncesi uzlaşma  Daha fazla okuyunVERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE “UZLAŞMA VE CEZALARDA İNDİRİM”[…]

VERGİ BORÇLARI “TECİL VE TAKSİTLENDİRME TALEPLERİ”

Vergi borcu taksitler halinde ödenebilir mi?   Mükellefler karşılaştıkları ekonomik ve mali zorluklar nedeniyle vergi borçlarını ödeme güçlüğü içine düşebilirler. Zor duruma düşmeleri nedeniyle borçlarını ödeyemeyen mükelleflerin borçları, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş (50.000,00 TL’nin üzerindeki borçlar için) olmak şartıyla, 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil ve taksitlendirilebilir. Hangi vergi borçları için Daha fazla okuyunVERGİ BORÇLARI “TECİL VE TAKSİTLENDİRME TALEPLERİ”[…]

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde indirim konusu yapılacak bağış ve yardımlar nelerdir?

– Kurumlar  vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla, indirim konusu yapılacak  bağış ve yardımlar; – Genel ve özel bütçeli kamu  idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca  vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel  araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz  karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o Daha fazla okuyunKurumlar Vergisi Beyannamesinde indirim konusu yapılacak bağış ve yardımlar nelerdir?[…]

Gelir Vergisi Kanununa göre yıllık beyannameden indirim konusu yapılacak bağış ve yardımlar nelerdir?

Yıllık beyannameden indirim  konusu yapılacak bağış ve yardımlar; – Genel ve özel bütçeli kamu  idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan  dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık  toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu)  aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar. – Genel Daha fazla okuyunGelir Vergisi Kanununa göre yıllık beyannameden indirim konusu yapılacak bağış ve yardımlar nelerdir?[…]

BİNEK OTOMOBİL VE TİCARİ ARAÇLARDA KDV UYGULAMALARI

  Binek Otomobilde KDV Bulmacası Binek otomobillerin alış ve satışı vergi mevzuatında özellikli konular arasında yer alır. Binek otomobillere ilişkin hükümler ticari nitelikteki araçlara göre; gerek amortisman, gerek Motorlu Taşıtlar Vergisi, gerekse KDV yönünden özellikli birtakım uygulamalar içermektedir. Bunun sebebi, bu konunun Kanun Koyucu tarafından emsallerine göre daha hassas bir şekilde ele alınmasından kaynaklanmaktadır. Binek Daha fazla okuyunBİNEK OTOMOBİL VE TİCARİ ARAÇLARDA KDV UYGULAMALARI[…]