VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE “UZLAŞMA VE CEZALARDA İNDİRİM”

Mükellefler hangi vergi ve cezalar için uzlaşma hükümlerinden yararlanabilirler?

 

 • Tarhiyat Öncesi Uzlaşma;

Tarhiyat öncesi uzlaşma  kapsamındaki vergi ve cezalar şunlardır:

 • Vergi incelemeleri  sonucunda bulunan matrah veya matrah farkları üzerine salınacak vergi, resim ve  harçlar.
 • Yukarıda belirtilen  vergi, resim ve harçlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezası,  usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları.

Tarhiyat öncesi uzlaşma  kapsamı dışında kalan vergi ve cezalar şunlardır:

 • Kaçakçılık suç ve  cezalarından dolayı vergi ziyaına sebebiyet verilmesi nedeniyle tarh edilecek  vergiler ile kesilecek cezalar.
 • Kaçakçılık suç ve  cezalarına iştirak nedeniyle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh  edilecek vergi ile kesilecek cezalar.
 • Vergi incelemesine  yetkili olmayanlar tarafından yapılan tespitlere göre tarh edilecek vergiler ve  kesilecek cezalar.
 • Tarhiyat  Sonrası Uzlaşma;

Tarhiyat Sonrası  Uzlaşma kapsamındaki vergi ve cezalar şunlardır:

 • Kaçakçılık dışındaki  fiiller sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilen durumlarda tarh edilen vergiler  ile kesilen vergi ziyaı cezaları.
 • Mükellefler  tarafından yasal süresinden sonra verilen beyannameler ile Vergi Usul Kanununun  371 inci maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak şartların  ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi  tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere  ilişkin olarak kesilen vergi ziyaı cezaları.

Tarhiyat Sonrası  Uzlaşma kapsamı dışında kalan vergi ve cezalar ise şunlardır:

 • Kaçakçılık  suçlarından dolayı 3 kat vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyatlar ve bunlara  ilişkin vergi ziyaı cezaları.
 • Usulsüzlük cezaları  (Vergi Usul Kanununun 336 ncı maddesi hükmüne göre kesilen usulsüzlük cezaları  dahil)
 • Özel usulsüzlük  cezaları.

 

Mükellefler vadesinde ödemedikleri borçları için uzlaşmadan yararlanabilirler mi?

Uzlaşmanın konusuna ‘ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergiler girmekte olup, kesinleşmiş ve tahsil aşamasına gelmiş kamu alacakları uzlaşma kapsamı dışındadır.

 

 

İnceleme esnasında tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan veya tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde hiç bulunmayan bir mükellef tarhiyat sonrası uzlaşmadan yararlanabilir mi?

Tarhiyat öncesi uzlaşma  talebinde bulunmayan mükellef, şartları taşıyorsa, tarhiyat sonrası uzlaşma  talebinde bulunabilir. Tarhiyat öncesi uzlaşma talep eden mükellefin, uzlaşma  görüşmesinden önce bu talebinden vazgeçtiğini yazılı olarak bildirmesi  durumunda, şartları taşıyorsa, tarhiyat sonrası uzlaşma hakkı vardır.

 

Tarhiyat öncesi uzlaşma talep eden ancak kendisiyle uzlaşma temin edilemeyen veya uzlaşmaya varılamayan mükellef daha sonra tarhiyat sonrası uzlaşma talep edebilir mi?

Hayır, edemez, mevzuat gereği mükellef bu iki  hakkın ancak birinden yararlanabilir.

 

Uzlaşma talebi ne kadar süre içinde yapılmalı?

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

Nezdinde inceleme  yapılan mükellefler incelemenin başlangıcından inceleme ile ilgili son  tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman uzlaşma  talebinde bulunabilirler.

İnceleme elemanlarınca  yapılacak “uzlaşmaya davet” hallerinde ise, davet yazısının mükellefe tebliğ  tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde uzlaşma talebinde  bulunulabilirler. İncelemenin sonuçlandığı tarihte tarh zamanaşımının sona  ermesine üç aydan az bir zaman kalması halinde mükellefe uzlaşma talebinde  bulunup bulunmadığı sorulmaz ve uzlaşma talebinde bulunmaya davet edilmez.

Tarhiyat Sonrası  Uzlaşma

Uzlaşma talebinin,  vergi/ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30  gün içinde yapılması gerekir.

 

Mükellefler, yapılan tarhiyata dava açıp aynı zamanda uzlaşma başvurusunda bulunabilirler mi?

Uzlaşma talebinde  bulunan mükellef, uzlaşma talep ettiği vergi ve vergi ziyaı cezası için ancak  uzlaşma vaki olmadığı veya temin edilemediği durumda yargı yoluna başvurabilir.  Mükellef tarafından aynı vergi ve ceza için uzlaşma talebinden önce dava  açılmışsa dava, uzlaşma işleminin sonuca bağlanmasından önce vergi  mahkemelerince incelenmez; herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa  bu karar hükümsüz sayılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir