KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

(KOSGEB)

 

GENEL DESTEK PROGRAMI 

BİRİNCİ BÖLÜM

 Amaç

Bu programın amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek üzere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak Genel Destek Programı ile ilgili iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Bu program, küçük ve orta ölçekli işletmelere KOSGEB tarafından uygulanacak Genel Destek Programına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Bu program, 15.06.2010 tarih ve 27612 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Programına İlişkin Hususlar  

Destek programından yararlanma koşulu

 • Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranır.
 • Programdan yararlanmak isteyen işletme KOSGEB Birimine başvuru yapar. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır.
 • İşletmenin taahhütname vermesi halinde, taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Destek programının süresi

Programın süresi işletme için 3 (üç) yıldır. Üç yıllık destek programı süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde destek programı yeniden başlatılabilir. Başlatılan yeni destek programında, önceki destek programı kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destek programı kapsamındaki destekler

Program kapsamında sağlanacak geri ödemesiz destekler ve bunlara ilişkin genel prensipler aşağıda belirtilmiştir. 

a) Yurt içi fuar desteği

 • İşletmelerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılımlarına destek verilir.
 • Bir fuarda organizatör tarafından bir önceki yılda kullandırılan toplam net stand alanına göre, azami % 40 destek kapsamına alınır. Düzenlenme aralığı bir yıldan fazla olan fuarlarda desteklenecek net stand alanı hesabı yapılırken, gerçekleşmiş son fuar dikkate alınır. İlk defa düzenlenecek olan fuarlar destek kapsamına alınmaz. Daha önce düzenlenmiş olan ancak adı veya organizatörü değişen fuarların desteklenip desteklenmeyeceğine, Başkanlık tarafından karar verilir.
 • Bu destek; boş alan (yer) kirası, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar.
 • Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50 (elli) m²’dir.
 • Destek üst limiti;
 • Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 150 (yüzelli) TL,
 • Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 100 (yüz) TL olarak uygulanır.
 • Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında gerçekleştirilecek Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında, işletme başına azami destek alanı Başkanlık tarafından 100 (yüz) m²’ye kadar arttırılabilir.

b) Yurt dışı iş gezisi desteği

 • İşletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen yurtdışı iş gezisi programlarına katılmalarına destek verilir.
 • Bu destek; KOSGEB Birimleri ve Meslek Kuruluşları tarafından düzenlenen yurtdışı iş gezisi programlarında;
 • Konaklama giderlerini,
 • Ulaşım giderleri ile
 • Program ile ilgili diğer giderleri kapsar.
 • Yurtdışı iş gezisinin düzenlenebilmesi için başvuru esnasında KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı en az 10 (on) işletmenin yer alması gerekmektedir. Her bir Yurtdışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı 2.000 (ikibin) TL’dir.
 • Destek kapsamına alınacak Yurtdışı İş Gezileri Programı, işletmelerle yapılacak ikili iş görüşmeleri ile birlikte aşağıda belirtilen aktivitelerden en az birini içermelidir;
 • Meslek Kuruluşları ile toplantı
 • Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler
 • Yurt Dışı Fuar Ziyareti
 • KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

c) Tanıtım desteği

 • İşletmelerin; işletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir.
 • Bu destek unsurları;
 • Ürün kataloğu giderlerini,
 • Yurtdışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini,
 • Web/mobil tabanlı tanıtım giderlerini, kapsar.
 • Her bir destek unsuru için verilecek destek miktarı 5.000 (beşbin) TL’yi geçemez.
 • Tanıtım Desteği, Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir.

ç) Eşleştirme desteği

İşletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı;

 • Danışmanlık
 • Organizasyonel
 • Daimi sergi alanı hizmetlerine destek verilir.

 d) Nitelikli eleman istihdam desteği

 • Bu destek, en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı için verilir.
 • İşletmeler belirtilen limitler dâhilinde işin gereği olarak birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilir, ancak desteğin üst limiti tamamlandığı tarihte KOSGEB desteği sona erer.
 • KOSGEB aylık destek üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve her bir eleman için 1.500 (binbeşyüz) TL’yi geçemez.
 • Emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez.
 • Bu destek, destek başvurusu tarihi itibarı ile son bir ay içinde işe giren veya yeni istihdam edilecek olan eleman için verilecektir. Ancak askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işyerinde işe başlaması halinde yeni destek başvurusu yapılması şartı ile kalan üst limit kadar destek verilebilir.

 e) Danışmanlık desteği

 • İşletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklarından Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir.
 • Destek kapsamında; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları, vakıf ve dernekler ile üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanunlarında danışmanlık hizmeti verme görevi olan kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet alınabilir.
 • Her bir konu başlığı için alınacak danışmanlık hizmetine verilen destek miktarı 4.000 (dörtbin) TL’yi geçemez.

 f) Eğitim desteği

 • İşletmelerin Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında alacakları eğitimlere destek verilir.
 • Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları ve eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır1
 • Program kapsamdaki eğitimler elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir.
 • Her bir konu başlığı için alınacak eğitim hizmetine verilen destek miktarı 4.000 (dörtbin) TL’yi geçemez.

g) Enerji verimliliği desteği

 • İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, danışmanlık, eğitim hizmetleri ile uygulama giderlerine destek verilir.
 • İşletmeler tarafından, 18/04/2007 tarih ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden, enerji verimliliğine yönelik alınacak ön ve detaylı etüt hizmetleri desteklenir.
 • Enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine yaptırılan KOSGEB veya Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından uygunluk verilen detaylı enerji etütleri destek kapsamındadır.
 • Ön Enerji Etütleri için destek üst limiti 2.000 (ikibin) TL, Detaylı Enerji Etütleri için destek üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.
 • 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş EVD şirketlerine yaptırılan ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından onay belgesi verilen, Verimlilik Arttırıcı Projelerin (VAP) hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve/veya işletilmesinin en fazla ilk iki yılı boyunca alınacak danışmanlık hizmet bedelleri desteklenir.
 • Enerji verimliliğine yönelik alınacak etüt ve danışmanlık hizmetleri, aynı enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden alınamaz.
 • Verimlilik Arttırıcı Projeye yönelik danışmanlık desteği için destek üst limiti 5.000 (beşbin) TL’dir.
 • İşletmeler tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında; Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Yetkilendirilmiş Kurumlar ve yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden alınacak, “Enerji Yöneticisi Eğitimleri” desteklenir. Bu desteğin üst limiti 3.000 (üçbin) TL’dir.
 • Detaylı Etüt veya Verimlilik Arttırıcı Projeye yönelik Uygulama Giderleri için destek üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.

ğ) Tasarım desteği

İşletmelerin ürün tasarımı için satın alacakları tasarım hizmetlerine ilişkin giderlerine destek verilir. Tasarım hizmetinin alınacağı kişi ve kuruluşlarla ilgili hususlar uygulama esaslarında belirtilir.

h) Sınai mülkiyet hakları desteği

 • Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent vekili giderlerine,
 • Türk Patent Enstitüsü (TPE), muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları marka tescil belgeleri için yaptığı giderler ile marka vekili giderlerine destek verilir.

ı) Belgelendirme desteği

 • İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir.
 • Bu destek, ilgili kurum/kuruluşa belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir.
 • Daha önce herhangi bir konuda sistem belgesi almış olan işletmelere, aynı sistem belgesi konusunda destek sağlanmaz.
 • Her bir belge için destek üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’yi aşamaz.

 i) Test, analiz ve kalibrasyon desteği

İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.

 j) Bağımsız Denetim Desteği

İşletmelerin; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşlardan aldıkları bağımsız denetim hizmeti giderlerine destek verilir.

k) Gönüllü Uzmanlık Desteği

 • İşletmelerin, ihtiyaç duydukları konularda Gönüllü Uzmanlardan alacakları hizmetlerde Gönüllü Uzmanların konaklama ve ulaşım giderleri için destek verilir.
 • Her bir uzmanlık hizmeti için destek üst limiti 2.000 (ikibin) TL’yi aşamaz.

l) Lojistik Desteği

 • Program başlangıç tarihi itibariyle, son mali yıl içinde ihracat yapmamış işletmelere uluslararası ticarette lojistik desteği verilir.

Her bir uluslararası ticaret için sağlanacak desteğin üst limiti 4.000 (dörtbin) TL’dir.

[mashshare]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir