KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

(KOSGEB)

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

 

Amaç

Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.

Kapsam

Bu program, küçük ve orta ölçekli işletmelere, girişimcilere ve işletici kuruluşlara yönelik olarak KOSGEB tarafından uygulanacak Girişimcilik Destek Programına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Bu program, 15.06.2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Destek Programının Kapsamı

Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği ve İŞGEM Desteği olmak üzere üç alt programdan oluşur.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracakları işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir. Bu kapsamda düzenlenecek eğitimler;

 • KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri,
 • Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri,
 • Kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri,
 • Yükseköğretim kurumları tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleridir.
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin hedef kitlesi kendi işini kurmak isteyen gerçek kişiler olup, eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlenebileceği gibi, genç girişimci, kadın girişimci ve yükseköğretim kurumları öğrencileri gibi belirli bir hedef kitle grubuna yönelik olarak da yapılabilir.
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin süresi, 24 (yirmi dört) saati atölye çalışmaları olmak üzere toplam 70 (yetmiş) saattir. Sektörel ve yerel düzeyde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ilave eğitimler de eklenebilir. KOSGEB tarafından gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde ilave eğitimlerin süresi 15 (onbeş) saati aşamaz.
 • Yükseköğretim kurumları tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersinin bir akademik yıl içerisinde en az 56 (ellialtı) saat olması gerekir.

 

Uygulama süreci

 • KOSGEB tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde eğitim hizmeti alımı KOSGEB Birimleri tarafından yapılır.
 • KOSGEB tarafından ulusal veya uluslararası projeler kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde hizmet alımı, proje prosedürleri çerçevesinde KOSGEB veya ilgili kurum tarafından gerçekleştirilir.
 • Kurum ve kuruluşların Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini gerçekleştirmeden önce ilgili KOSGEB Biriminden uygunluk onayı alması gerekir. Bu eğitimler herhangi bir proje kapsamında da yapılabilir. Hizmet alımı kurum ve kuruluşların kendi imkânlarıyla gerçekleştirilir.
 • Aynı kurum/kuruluş tarafından bir takvim yılı içinde birden fazla ilde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlenebilmesi için Başkanlık ile kurum/kuruluş arasında Protokol imzalanması gerekir.
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde katılımcılardan ücret alınmaz.
 • Yükseköğretim kurumları tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersinin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kapsamında değerlendirilmesi için ilgili yükseköğretim kurumunun Başkanlıktan uygunluk onayı alması gerekir.
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılarak Katılım Belgesi alanlar, KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvuru yapma hakkı kazanırlar.
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir.

İzleme

Gerek KOSGEB tarafından gerekse kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, Başkanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile izlenir.

Yeni Girişimci Desteği

Destekten yararlanma koşulu

 • Yeni Girişimci Desteğinden;
 • Bu program kapsamında gerçekleştirilen bir Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini,
 • 24/05/2005 tarih ve 25795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destekleri Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiş olan bir Genç Girişimci Geliştirme Programı ile KOSGEB’in işbirliği ve denetimi çerçevesinde başka kurumlar tarafından düzenlenen bir girişimcilik eğitimini,
 • KOSGEB tarafından yürütülmüş olan Birinci ve İkinci Özelleştirme Sosyal Destek Projesi kapsamında düzenlenmiş bir Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak, eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve eğitimi veya programı tamamladıktan sonra işletmesini kuran girişimciler yararlanabilir.
 • Yukarıdaki fıkrada belirtilen girişimcilerin kurmuş oldukları işletmelerdeki kurucu ortak olarak payları en az % 30 (otuz) olmalıdır.12
 • İŞGEM’de yer alan işletmeler eğitime veya programa katılma şartı aranmaksızın bu destekten yararlanabilir.
 • İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, destek başvuru tarihi itibari ile son iki yıl içinde kurulmuş olması ve girişimcinin daha önce bu destekten faydalanmamış olması şartı aranır. Birden fazla girişimcinin aynı işletmede ortak olması durumunda, işletme bu destekten yalnızca bir defa faydalanabilir.

Destek süreci

 Yeni Girişimci Desteğinden yararlanmak isteyen işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranır.

 • İşletme, destek başvurusunu İş Planı ve gerekli diğer belgelerle birlikte ilgili KOSGEB Birimine yapar.
 • Destek başvurusunun, KOSGEB Birimi tarafından bilgi, belge ve şekil yönünden ön değerlendirmesinin ardından, iş planı Kurula sunulur. Kurulda, bütçe imkanları dikkate alınarak, yenilikçi, yeni teknik ve teknoloji kullanabilecek, katma değeri yüksek veya ihraç edilebilecek ürün veya hizmet üretebilecek işletmeler, imalat sektöründe kurulan işletmeler ve mesleki ve teknik eğitim mezunu ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olanları istihdam eden işletmelerin iş planları öncelikli olarak değerlendirilir.
 • Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; iş planı kabul edilebilir, reddedilebilir veya düzeltilmesi istenebilir. Kurulun redde ilişkin kararına karşı, öğrenme tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir.
 • Değerlendirme sonucu, işletmeye bildirilir.
 • Başvurusu kabul edilen işletmeden Taahhütname alınır. Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, desteğin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Destek süreci, desteğin başlangıç tarihi itibariyle 2 (iki) yıldır.

Destek unsurları, oranı, süresi ve üst limiti

a) İşletme kuruluş desteği:

İşletme kuruluş desteği olarak 2.000 (ikibin) TL geri ödemesiz destek verilir.

b) Kuruluş dönemi makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanım desteği:

İşletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımı için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 18.000 (onsekizbin) TL olup, destekleme oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 60 (altmış), 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde ise % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

c) İşletme giderleri desteği:

Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay içinde gerçekleşen işletme giderleri için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 30.000 (otuzbin) TL olup, destekleme oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 60 (altmış), 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde ise % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

Aşağıda belirtilen harcamalar işletme giderleri olarak sayılır.

 • Personel net ücretleri
 • İşyeri kirası

d) Sabit yatırım desteği:

 • Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay içinde satın alacağı makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000 (yüzbin) TL destek sağlanır. Destekleme oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 60 (altmış), 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde ise % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.
 • Yukarıda yer alan destek unsurları için uygulanan destek oranlarına girişimcinin; kadın, gazi, birinci derecede şehit yakını veya engelli olması halinde % 20 (yirmi) ilave edilir.
 • Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere, % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir.

İzleme

Bu destek kapsamında işletme, Başkanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile izlenir.

Destek ödemeleri

 • İşletme, Kurul tarafından uygun bulunan mal ve hizmet alımına ilişkin ödemeye esas belgeleri KOSGEB Birimine sunar.
 • KOSGEB Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek işletmenin banka hesabına destek ödemesi yapılır. Ancak işletmenin talebi ve KOSGEB Biriminin uygun bulması halinde, destek ödemesi mal ve/veya hizmetin alındığı tedarikçinin banka hesabına da yapılabilir.

Destek geri ödemesi

Sabit Yatırım Desteği kapsamında yapılacak geri ödemeler, desteğin başlangıç tarihinden sonra 30 (otuz) ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz.

Diğer hususlar

 • Aynı makine ve teçhizat için, Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile Sabit Yatırım Desteğinin yalnızca birinden yararlanılabilir.
 • Desteklenecek makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 (üç) yaşında olabilir.
 • Sabit Yatırım Desteği için faiz veya komisyon uygulanmaz.
 • Bu programın yayınlanmasından önce 24/05/2005 tarih ve 25795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destekleri Yönetmeliği kapsamında Yeni Girişimci Desteği’nden yararlanan işletmeler başvuruda bulunmaları halinde, Kurul kararı ile Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ve İşletme Giderleri Desteği’nden faydalanabilirler. Ancak bu durumda desteğe yeni başvuru tarihi ile işletme kuruluş tarihi arasında geçen sürenin 2 (iki) yılı aşmamış olması gerekir.

 İş Geliştirme Merkezi Desteği

 Desteğin kapsamı

İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen, İşletme Kuluçkası veya İşletme Fidanlığı olarak da adlandırılan merkezlerdir.

 • KOSGEB’e başvurarak KOSGEB’in belirlediği kriterlere uygunluğu tespit edilen İş Geliştirme Merkezlerine bu Program dâhilinde İŞGEM adını kullanma hakkı tanınır ve İŞGEM’ler bu Program kapsamındaki desteklerden faydalanabilir.

Destekten yararlanma koşulu

İŞGEM nitelikleri ve İŞGEM adını taşıyabilme uygunluk kriterleri ile bu programın yayınlanmasından önce İş Geliştirme Merkezi adıyla kurulmuş olanların muaf tutulacağı kriterler Başkanlıkça belirlenir.

 • İŞGEM başvurusu, İŞGEM İş Planı ve ekleri ile ilgili KOSGEB Birimi’ne yapılır. Başvuru, belediyeler, yükseköğretim kurumları özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kâr amacı gütmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir. Başvuru, KOSGEB Birimi’nin ön değerlendirmesi sonrasında Başkanlık ilgili birimi vasıtasıyla Kurula sunulur.
 • Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başvuru kabul edilebilir, reddedilebilir veya düzeltilmesi istenebilir. Kurulun verdiği kararlar nihaidir.
 • Değerlendirme sonucu başvuru sahibine bildirilir. Değerlendirme sonucu olumlu ise ve işletici kuruluş mevcut değilse işletici kuruluş kurulması istenir.
 • KOSGEB Birimi, başvuru sahibi ve işletici kuruluş arasında sözleşme imzalanır. İŞGEM adı kullanım hakkı verilir ve talep halinde destek süreci başlatılmak üzere işletici kuruluş KOSGEB Veri Tabanına kaydolur.

Destek unsurları, oranı, süresi ve üst limiti

 • Bu destekten yararlanmak için KOSGEB tarafından İŞGEM adı kullanım hakkı tanınmış olması gereklidir.
 • Bu desteğe ilişkin unsurlar, oranlar, süreler ve üst limitler aşağıdadır.

 a) İŞGEM kuruluş desteği

 • Bu destek kapsamında yeni kurulan İŞGEM’ler için;
 • Bina tadilatı için 600.000 (altıyüzbin) TL,
 • Mobilya-donanım alımı için 125.000 (yüzyirmibeşbin) TL,
 • İŞGEM Yöneticisi personel gideri karşılığı, net ücret üzerinden aylık 2.000 (ikibin) TL olmak üzere toplam 25.000 (yirmibeşbin) TL olmak üzere, geri ödemesiz destek üst limiti toplamı 750.000 (yediyüzellibin) TL ve destek oranı 1. ve 2. bölgeler için % 60 (altmış) olup, 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde bu oran % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.
 • Kuruluş Dönemi Faaliyetleri, sözleşme tarihinden itibaren en fazla 18 (on sekiz) ay içinde tamamlanmalıdır.

 b) İŞGEM işletme desteği

 • Bu destek kapsamında İŞGEM’ler için;
 • En fazla üç adet olmak üzere personel giderleri karşılığı olarak her bir personel için net ücret üzerinden 1.000 (bin) TL olmak üzere toplam 30.000 (otuzbin) TL
 • İŞGEM işletmelerine yönelik toplu eğitim/danışmanlık faaliyetleri için 50.000 (ellibin) TL
 • İŞGEM Binası küçük tadilat işleri için 20.000 (yirmibin) TL olmak üzere geri ödemesiz destek üst limiti toplamı 100.000 (yüzbin) TL ve destek oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 60 (altmış) olup, 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde bu oran % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.
 • İŞGEM İşletme Desteği en fazla 36 (otuzaltı) ay süre ile verilir.

İzleme

İŞGEM’ler; İŞGEM adını kullanma kriterleri ve sözleşmede yer alan hususlar ile Başkanlık tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda, KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile izlenir.

Destek ödemeleri

 • İşletici kuruluş her bir destek için Uygulama Esaslarında belirtilen esaslar dâhilinde ilgili KOSGEB Birimine başvurur.
 • KOSGEB Birimi gerekli değerlendirmeyi yapar ve değerlendirme sonucunu işletici kuruluşa bildirir. Destek başvurusu kabul edilen işletici kuruluştan taahhütname alınır. Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, desteğin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.
 • İşletici kuruluş, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek ödemeye esas belgeleri KOSGEB Birimine sunar. Destek ile ilgili istisnai bir uygulama olacaksa bu durum Programın uygulama esaslarında ayrıca belirtilir.
 • KOSGEB Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek İşletici kuruluşun banka hesabına destek ödemesini yapar.

Diğer hususlar

 • İŞGEM Kurma ve İŞGEM İşletme desteğinden sadece bir kez faydalanılabilir. Ancak hâlihazırda faal olan İş Geliştirme Merkezleri, İŞGEM adı kullanım hakkını elde ettikleri takdirde, bir iş planı ile başvurmaları ve iş planının Kurul tarafından uygun bulunması halinde, bu program kapsamında İŞGEM İşletme Desteğinden yararlanabilirler.
 • İş Geliştirme Merkezi’nde yer alan işletmelerin Yeni Girişimci Desteği’ne başvurabilmeleri için, İş Geliştirme Merkezi’nin “İŞGEM Adını Kullanım Hakkı”na sahip olması şartı aranır.
 • İŞGEM Kuruluş Desteğinden yararlanan İŞGEM’ler, taahhütnamenin KOSGEB Birimi evrak kaydına alındığı tarihten itibaren en az 5 (beş) yıl süre ile taahhütname hükümlerine uygun olarak faaliyetini sürdürmeli ve belirlenen aralıklarda ve içerikte faaliyet raporlarını teslim etmelidirler. Aksi durumda Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

 Çeşitli ve Son Hükümler

 • Yeni Girişimci Desteğinde destek kapsamında işletme tarafından mal/hizmetin alınması ve ödemesinin gerçekleşmesini müteakip, destek ödemesine esas belgelerin en geç 12 (oniki) aylık sürede KOSGEB Birimine teslim edilmesi gerekir. Bu süre içinde ödemeye esas belgelerin KOSGEB Birimine teslim edilmemesi halinde, destek ödemesi yapılmaz.
 • Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.
 • Kurulun oluşumu ve çalışma esasları programın uygulama esaslarında belirlenir.
 • Kurul üyesi öğretim elemanlarına ilişkin hizmet bedelinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanır.
 • Program kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, başvuru sahibine ait ticari gizli bilgi olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.
 • Program kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletme veya İŞGEM İşletici Kuruluş tüzel kişiliğine ait olup, taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez. Kapanan işletme/İŞGEM İşletici Kuruluş için bu madde hükümleri uygulanmaz.
 • İşletme ve işletici kuruluş, sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.
 • Destek sürecinde işletmenin veya işletici kuruluşun devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve nev’i değişikliği durumunda, bu husus Kurulda değerlendirilerek; destek sürecinin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.
 • Destek sürecinde işletmenin veya işletici kuruluşun tasfiyesi, kapanması veya kurul tarafından desteğin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır. Destek süreci sonlandırılan işletme/İŞGEM işletici kuruluşunun gerekçesi Kurul tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; işletme/İŞGEM işletici kuruluşun kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya Kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde; yapılan geri ödemeli destekler kurul karar tarihinde muaccel hale gelir ve teminat nakde çevrilmek suretiyle, geri ödemesiz destekler ise ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.
 • 19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” ile belirlenmiş olan bölgelerde değişiklik yapılması veya yeni bir tanım getirilmesi durumunda, program kapsamında Başkanlık tarafından gerekli düzenleme yapılır.
 • Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek kapsamı dışında tutulur.
 • Vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. Bu husus Taahhütnamede de yer alır.

İş Planı Ödülü

Yükseköğretim kurumlarınca örgün eğitim sistemi içinde girişimciliğin ayrı bir ders olarak verilmesi halinde, bu dersi alan öğrenciler arasında KOSGEB ve ilgili üniversite işbirliği ile düzenlenen ödüllü yarışmalar sonucunda, hazırladıkları iş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden işletmesini kurmuş olmaları kaydı ile en başarılı iş planı sahibine 15.000 (onbeşbin) TL, ikinciye 10.000 (onbin) TL, üçüncüye 5.000 (beşbin) TL ödül verilir. Yükseköğretim kurumu ile işbirliği ve ödüle ilişkin diğer hususlar destek programı uygulama esaslarında belirlenir.

Uygunsuzluk

Programın uygulanması sırasında ve sonrasında KOSGEB mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında işletmeye veya İŞGEM İşletici Kuruluşuna verilen desteklere ilişkin tüm süreçler durdurulur. Uygunsuzluğun giderilmemesi ve uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığa konu olan destek tutarı, KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir, İŞGEM adı kullanım hakkı iptal edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin veya İŞGEM İşletici Kuruluşunun müracaatı halinde destek süreci devam eder.

 • Bu program kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, Başkanlıkça uygulanan Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

Destek programı uygulama esasları

Destek Programı Uygulama Esasları, Başkanlık tarafından hazırlanır ve KOSGEB Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Yürürlük

Bu program, KOSGEB İcra Komitesi’nin onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Bu programı KOSGEB Başkanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir